Poradna

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran kupní smlouvy uzavřené prostředky komunikace na dálku.


1. Kupní smlouva


 • Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy kupujícímu dojde potvrzení závazné objednávky Prodávajícím.


2. Závazná objednávka


 • Závaznou objednávku je možné učinit v českém a slovenském jazyce níže uvedenými prostředky komunikace na dálku:
  • prostřednictvím on-line formuláře v e-shopu na webových stránkách Prodávajícího: www.remoska.cz, postupem, který je podrobně popsán v návodu internetové aplikace e-shopu,
  • telefonicky v pracovní dny na telefonním čísle 556 802 601 v době od 7:00 do 14:00 hod,
  • prostřednictvím e-mailu na adresu: info@remoska.cz,
  • faxem na číslo 556 802 602.

3. Způsob platby, způsob dodání a náklady na dodání


 • Při dodání zboží na území České republiky lze kupní cenu uhradit pouze formou dobírky u poskytovatele poštovních/přepravních služeb. Náklady na dodání na území České republiky hradí Prodávající. Při dodání zboží na území České republiky bude Prodávajícím zboží odesláno do 14 dnů od uzavření smlouvy. Při dodání zboží na území České republiky Prodávající odešle daňový doklad kupujícímu spolu se zbožím, nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží kupujícím.
 • Při dodání zboží mimo území České republiky lze kupní cenu uhradit pouze formou bezhotovostního převodu na bankovní účet Prodávajícího a to na základě daňového dokladu vystaveného Prodávajícím. Náklady na dodání mimo území České republiky hradí kupující a tyto budou dodatečně účtovány ke kupní ceně zboží dle platného ceníku poskytovatele poštovních/přepravních služeb. Při dodání zboží mimo území České republiky bude Prodávajícím zboží odesláno do 14 dnů od uhrazení celé kupní ceny.


4. Odstoupení od smlouvy


 • Spotřebitel má právo bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy. Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle Prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje.


Vzor odstoupení od smlouvy:

Odstoupení od smlouvy
Jméno a příjmení spotřebitele
Adresa bydliště spotřebitele

REMOSKA s.r.o.
Markova 1768
744 01 Frenštát pod Radhoštěm

Vážení,
odstupuji tímto od kupní smlouvy uzavřené dne ………………, jejímž předmětem byla elektrická pečící mísa zn. REMOSKA® (další identifikace zakoupeného výrobku……………………). Kupní cenu žádám zaslat na bankovní účet číslo………………………………./poštovní složenkou na adresu ………………………………………
V …………………………. dne ………………………..

………………………………………..
(vlastnoruční podpis)
Příloha
Kopie daňového dokladu

 • V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Spotřebitel zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašle zpět, nebo je předá v sídle Prodávajícího. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel zboží odešle zpět před uplynutím 14 denní lhůty.
 • Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.5. Práva z vadného plnění


 • Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které odpovídá Prodávající.
 • Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí.
 • Nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161 Občanského zákoníku, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.
 • Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.
 • Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
 • Uplatní-li spotřebitel právo z vadného plnění, potvrdí mu Prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.
 • Práva z vady se uplatňují u Prodávajícího, u kterého věc byla koupena nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku.
 • Spotřebitel je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží Prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.


6. Ochrana osobních údajů


 • Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly Prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm Prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží. Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům. Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu vlastní obchodní sdělení, jen pokud si je kupující aktivně vyžádá, a to jen do doby, než kupující Prodávajícímu sdělí, že zasílání chce ukončit. Toto sdělení kupující může učinit na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1 září 2015. 

Přihlaste se k našemu zpravodaji

A buďte jako první informováni o novinkách